Preloader

Novinka z trestního řádu

Od 1. 7. 2021 je účinná novela zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu, týkající se pořizování úředního záznamu. Nově byla do ustanovení § 158 odst. 6 vložena věta: „Je-li úřední záznam podepsán osobou podávající vysvětlení, bude jí na žádost poskytnuta jeho kopie.“ Uvedené ustanovení bylo novelizováno, jelikož doposud nebyla jednotná praxe orgánů činných v trestním řízení v poskytování kopie úředního záznamu o podaném vysvětlení, policie navzdory doporučujícímu stanovisku Nejvyššího státního zastupitelství zpravidla kopie úředních záznamů o podaném vysvětlení neposkytovala.


Specializujeme se na trestní právo a právo rodinné, včetně řešení problému domácího násilí, stalkingu a zastupování obětí trestné činnosti.
TOP
LGBTQ Friendly