Preloader

Novinky

Nový kurz Council of Europe

V ASJA se právě teď můžete přihlásit na e-learningový kurz HELP - Násilí na ženách, kterého je tutorkou JUDr. Lucie Hrdá. Kurz je zaměřen velmi viktimologicky a přináší zajímavá rozhodnutí ESLP.

Číst více
Shrnutí "našeho nálezu" od naší Veroniky Hamrové

Důstojná náhrada nemajetkové újmy u zvlášť zranitelné oběti znásilnění

Číst více
Naše studentka Jana Hrádková vyhrála druhé místo se svojí SVOČkou
Naše studentka Jana Hrádková vyhrála druhé místo se svojí SVOČkou

...na téma Přerušení a upuštění od výkonu trestu odnětí svobody ze zdravotních důvodů v české soudní praxi. Gratulujeme!

Číst více
Naše Bára Kohlová vyhrála druhé místo v soutěži o Cenu F. L. Riegra s prací o poměrnosti volebního systému do Poslanecké sněmovny.
Naše Bára Kohlová vyhrála druhé místo v soutěži o Cenu F. L. Riegra s prací o poměrnosti volebního systému do Poslanecké sněmovny.

Cenu F. L. Riegra uděluje předsedkyně Poslanecké sněmovny za nejlepší kvalifikační práce, které se věnují parlamentarismu. Odborná komise, ve které zasedají experti na právo, historii nebo politologii, hodnotila přínos předložených diplomových a bakalářských prací, originalitu textu, náročnost výzkumu nebo rozsah prostudovaných pramenů a literatury. Účastníci soutěže své práce před komisí obhajovali při ústním pohovoru. Gratulujeme!

Číst více
V naší kanceláři se chystají velké organizační i stavební změny.
V naší kanceláři se chystají velké organizační i stavební změny.

Příští dva týdny budeme mít zavřeno, protože se tu bude bourat a stavět. Máme se na co těšit, zvětšujeme prostory. Ale už teď představujeme důležitou novinku: AK Hrdá s.r.o. je nyní rozdělena na 2 oddělení.

Číst více
ÚS ke styku prarodičů s dítětem

Dne 30. srpna 2021 vyhověl Ústavní soud stížnosti rodičů dítěte, kteří spolu nežijí, ale jsou schopni se na styku s dítětem domluvit podle aktuálních potřeb. Úpravy styku soudním rozhodnutím se nicméně domáhali prarodiče a Ústavní soud se tedy zabýval rozsahem styku dalších příbuzných s dítětem, přičemž dle jeho závěru by měly obecné soudy zohlednit především nejlepší zájem dítěte a jeho vztahy se všemi dalšími příbuznými. Rozsah styku dalších příbuzných s dítětem nemůže být rozsáhlejší či postaven na roveň styku rodičů s dítětem, zejména nepřejí-li si to rodiče, jejichž stanovisko za normálních okolností musí být zohledněno.

Číst více
Ústavní soud k nákladům na dopravu dítěte ke styku s rodičem

Ústavní soud vydal dne 16. srpna 2021 nález sp. zn. III. ÚS 1279/21, ve kterém se zabývá problematikou předávání nezletilých mezi rodiči. Dle ustálené judikatury Ústavní soud preferuje, aby rodič, jemuž bylo dítě svěřeno do péče, byl povinen předat dítě ke styku v místě bydliště druhého rodiče a oproti tomu by druhému rodiči vznikala povinnost předat dítě po ukončení styku rodiči, jemuž bylo dítě svěřeno do péče, v místě jeho bydliště. Pro zavedení režimu, kdy nezletilé předává a cesty vykonává pouze jeden z rodičů, není určujícím kritériem kvalita vozidla či dostatek volného času jednoho z rodičů, jelikož tyto nelze zařadit mezi mimořádné skutkové okolnosti.

Číst více
Ústavní soud rozhodl ve věci naší klientky!

Dne 3. srpna 2021 Ústavní soud vyhověl naší stížnosti a vydal nález pod sp. zn. II. ÚS 3003/20, kterým zrušil rozsudek Vrchního soudu v Praze ve výroku, jímž byla stěžovatelka, osoba s poruchou autistického spektra – Aspergerovým syndromem a zvlášť zranitelná oběť znásilnění, odkázána se zbytkem nároku na náhradu nemajetkové újmy na civilní řízení. U tak závažných zásahů, k jakým dochází při znásilnění, nadto opakovaném, se přiznaná náhrada nemajetkové újmy ve výši 75 000 Kč jeví Ústavnímu soudu jako neúměrně nízká. Ústavní soud dále uvádí, že dojde-li zásahem do nedotknutelnosti osoby a jejího soukromí ke vzniku újmy, nelze snížit náhradu této újmy jen z důvodu, že poškozený jednotlivec není schopen z důvodů svého postižení plně chápat zásah do svého základního práva. I kdyby stěžovatelka nebyla schopna zejména s ohledem na svůj Aspergerův syndrom plně chápat zásahy do svých práv, k nimž došlo při jejím opakovaném znásilnění, nesměla by tato skutečnost vést ke snížení náhrady, která jí bude přiznána. V neposlední řadě, s ohledem na to, že se stěžovatelka pokládá za osobu ženského pohlaví, a nadto užívá neutrální jméno a příjmení, pokládá Ústavní soud za vhodné označovat stěžovatelku v ženském rodě, ačkoliv její právní pohlaví je mužské.

Číst více
Založení Bez trestu

Dnešního dne byl spuštěn web www.beztrestu.cz. Spolek Bez trestu, z.s., jehož spoluzakladatelkou je i Lucie Hrdá, usiluje o to, aby se veřejnost dozvěděla o tom, jak se (ne)trestá v České republice sexualizované a domácí násilí, chce zlepšit vzdělávání soudců ve věcech viktimologie a psychologie, a také se zasazuje o vznik funkční databáze všech trestních rozsudků.

Číst více
Novinka z trestního řádu

Od 1. 7. 2021 je účinná novela zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu, týkající se pořizování úředního záznamu. Nově byla do ustanovení § 158 odst. 6 vložena věta: „Je-li úřední záznam podepsán osobou podávající vysvětlení, bude jí na žádost poskytnuta jeho kopie.“ Uvedené ustanovení bylo novelizováno, jelikož doposud nebyla jednotná praxe orgánů činných v trestním řízení v poskytování kopie úředního záznamu o podaném vysvětlení, policie navzdory doporučujícímu stanovisku Nejvyššího státního zastupitelství zpravidla kopie úředních záznamů o podaném vysvětlení neposkytovala.

Číst více
Specializujeme se na trestní právo a právo rodinné, včetně řešení problému domácího násilí, stalkingu a zastupování obětí trestné činnosti.
TOP
LGBTQ Friendly